బాసర సరస్వతీ అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావుకు అందించిన మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి

బాసర సరస్వతీ అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావుకు అందించిన మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి