సాహిత్య అకాడమి: తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి ఆధ్వర్యంలో తేది. 10.08.2018న సా. 6.00 గం.లకు రవీంద్ర భారతి మినీ హాల్ లో “కావ్య పరిమళం – 5″ చరిగొండ ధర్మాన్న” చిత్రభారతం” పై డా.సంగనభట్ల నరసయ్య ప్రసంగం – డా. ఏనుగు నరసింహా రెడ్డి, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి

తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి ఆధ్వర్యంలో  తేది. 10.08.2018న సా. 6.00 గం.లకు రవీంద్ర భారతి మినీ హాల్ లో “కావ్య పరిమళం – 5″ చరిగొండ ధర్మాన్న” చిత్రభారతం” పై డా.సంగనభట్ల నరసయ్య ప్రసంగం – డా. ఏనుగు నరసింహా రెడ్డి, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి